Özet

Bilim Araştırma Vakfı, 23 Haziran 2003 tarihinde, İstanbul'da "Dinler Terörü Lanetler" isimli uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Konferansa gerek konuşmacı gerekse izleyici olarak Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden önde gelen pek çok Müslüman, Hıristiyan ve Musevi davet edilmiş, her üç İlahi dinin temsilcileri ve mensupları bu önemli konuda görüş bildirmeye ve ortak bir mesaj vermeye çağrılmışlardır. BAV, "din adına terör" kavramının çarpıklığını vurgulayarak, hem dünyamızı tehdit eden radikal ve çatışmacı düşünceye etkin bir cevap vermeyi, hem de Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın ortak ahlaki değerlerini vurgulayarak bu üç İlahi dinin mensupları arasındaki anlayış, hoşgörü, diyalog ve işbirliğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Materyalizme Karşı Ortak Tavır

Bilim Araştırma Vakfı, dünyadaki ve ülkemizdeki pek çok sorunun kökeninde, yanlış dünya görüşlerinin ve ahlak anlayışlarının yattığı inancıyla hareket etmektedir. Siyasi çatışmaların, savaşların, toplum içindeki haksızlıkların, gerçekte insanların ahlak anlayışıyla çok yakından ilgisi vardır. Söz konusu sorunların hangi ahlak anlayışının sonuçları olduğuna baktığımızda ise, materyalist felsefe ile yüzyüze geliriz.

Bu felsefe, insanın bu dünya üzerindeki yaşamının tamamen rastlantıların ürünü olduğunu varsayar. İnsanın hayvanlardan evrimleşmiş bir canlı türü olduğunu, ve sadece çatışma yoluyla ilerlediğini ileri sürer. Bu felsefeyi kabul eden bir insanın, bencil olması kaçınılmazdır. Hayatı, çıkar mücadelelerinin acımasızca yürütüldüğü bir arena olarak görecek, fedakarlık, merhamet, dürüstlük gibi erdemleri gereksiz bulacaktır. Darwin'in evrim teorisi yoluyla bilimsellik iddiasında bulunan bu yanlış dünya görüşü, yanlış olmasına rağmen çağımızda büyük bir etkiye sahiptir. Gerek komünizm veya faşizm gibi totaliter ideolojilerde, gerekse modern toplumları saran ahlaki dejenerasyonda, materyalizmin yıkıcı etkilerini görmek mümkündür.

Materyalizm, insanları sadece maddi değerlere yönelttiği, onları manevi kavramlardan kopardığı için, milli duyguları da yok eder ve dolayısıyla milletlerin bekası için önemli bir tehdittir.

İşte bu nedenle Bilim Araştırma Vakfı, yıllardan beridir materyalist felsefenin ve onun fikri dayanağı olan Darwin'in evrim teorisinin yanlışlığını gerek milletimize gerekse tüm dünyaya aktarmak için son derece kapsamlı bir kültürel hizmet yürütmektedir. BAV bu amaçla yurt çapında ve yurtdışında 500'e yakın konferans düzenlemiş, tüm bunlar büyük bir ilgi ve destekle karşılanmıştır.

Materyalizme yönelik bu fikri mücadelede ortaya çıkan önemli gerçeklerden biri ise, materyalist felsefeye karşı, her üç İlahi dinin inananlarının birlikte ve aynı safta olduklarıdır. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar, bizleri Allah'ın yarattığına ve O'nun gösterdiği doğrulara göre yaşamamız gerektiğine inanmaktdırlar ki, bunlar çok önemli ortak değerlerdir. BAV, her üç İlahi dinin mensuplarının bu ortak değerler üzerinde birlikte hareket etmeleri gerektiği inancındadır.

Sadece materyalizme karşı değil, dünya üzerindeki ırkçılık, faşizm gibi zararlı ideolojilerin fikren yenilgiye uğratılmasında veya fakirlik, sosyal adaletsizlik gibi meselelerin çözümünde de İlahi dinlerin mensuplarının işbirliği yapmaları son derece gereklidir.

BAV'ın Osmanlı Vizyonu

Bu konuda BAV'a ilham ve perspektif veren çok önemli bir unsur da, vakıf camiamızın dünya görüşünde çok temel bir yer tutan Osmanlı vizyonudur. Mirasçısı olduğumuz büyük Osmanlı İmparatorluğu, dünyanın hoşgörüsüzlük ve dini baskıyla dolu olduğu bir dönemde, Hıristiyan ve Musevi cemaatlerine gösterdiği büyük toleransla tarihe geçmiştir. İspanya'dan haksız yere sürülerek mağdur edilen Musevilerin, Osmanlı Sultanı II. Bayezid tarafından kabul edilmesi ve kendilerine büyük ihtimam gösterilmesi, her zaman akılda tutulması gereken çok önemli bir tarihsel derstir.

Osmanlı tebası içindeki Yahudi ve Museviler de, Devleti Ali'nin kendilerine gösterdiği toleransı her zaman minnetle anmışlardır. Osmanlı'ya büyük katkılarda bulundukları ise tarihin reddedilemez bir gerçeğidir. Saray'da görev alan ya da Osmanlı toplumunun önemli pozisyonlarına gelen Musevi ve Hıristiyanlar, bu büyük dünya imparatorluğunun gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkılar sağlamışlardır.

BAV, Osmanlı'nın her üç İlahi dinin mensuplarını barış ve hoşgörü ortamı içinde yaşatabilmiş olmasının, günümüz dünyasının sorunlarına önemli bir ışık tuttuğu görüşündedir. Örneğin 20. yüzyılın başlarından bu yana daimi bir çatışma ve kaos içinde kalmış olan Filistin'de, Osmanlı yönetimi boyunca asırlar süren bir barış ve huzur ortamı kurulmuştu. Osmanlı egemenliğindeki Kudüs'te, Yahudiler sinagoglarında, Hıristiyanlar kiliselerinde, Müslümanlar da camilerinde Allah'a ibadet ediyor, üç din barış içinde bir arada bulunuyordu. Bugün Filistin'de akan kanların durması ve bölgede Osmanlı dönemindeki barış ve kardeşlik tablonun yeniden oluşması, Osmanlı vizyonunun yeniden özümsenmesiyle mümkün olacaktır.

BAV'ın Dinler Arası İşbirliği Konusundaki Vizyonu

Buraya kadar açıklanan yaklaşım içinde, Bilim Araştırma Vakfı, dinler arası diyalog ve işbirliği konusunda büyük bir kültürel hizmet kampanyası başlatmıştır ve bunu da sürdürmeye kararlıdır.
BAV mensupları, bu konuda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye, gereken her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırdır. BAV camiasınca birer görev olarak addedilen bazı prensipler şöyle sıralanabilir:

• BAV camiası, Musevi ve Hıristiyanlarla, her üç İlahi dinin mensuplarının inandığı ortak gerçekler ve değerler doğrultusunda her türlü kültürel işbirliğine hazırdır. Özellikle Allah'ın varlığını, ateist felsefelerin yanlışlığını, din ahlakının güzelliğini anlatan kültürel çalışmalarda, bunları Hıristiyan ve Musevilerin de hizmetine sunmak için gerekli her türlü düzenlemeyi yapmak isteğindedir.

• BAV, ülkemizdeki Musevi ve Hıristiyan vatandaşlarımızın haklarının önde gelen savunucusudur ve öyle olacaktır. BAV camiası, Musevi ve Hıristiyan vatandaşlarımızın güvenlik ve huzur içinde yaşamaları, dinlerini diledikleri gibi uygulamaları ve temsil edebilmeleri için onlara her türlü entellektüel ve sosyal desteği vermeye hazırdır. Geçmişte kalan Varlık Vergisi gibi utanç verici uygumaların, 6-7 Eylül olayları gibi trajedilerin bir daha asla tekrarlanmaması için toplumsal bilincin geliştirilmesine katkıda bulunmak, BAV'ın hedefleri arasındadır.

• BAV, ülkemizdeki veya dünyanın herhangi bir ülkesindeki Musevi ve Hıristiyan cemaatlerini taciz etmeye yönelik söylem ve hareketlerin tümüne karşıdır. Musevilere yönelik barbarca bir nefret ideolojisi olan Anti-Semitizme yani Yahudi düşmanlığına şiddetle karşıdır. Aynı şekilde sadece inançlarını yaşadıkları için "Haçlılık" veya "misyonerlik" gibi hayali suçlamalarla hedef alan Hıristiyanların haklarının savunucusudur.


Sonuç

Bilim Araştırma Vakfı, her üç İlahi dinin mensuplarının karşılıklı hoşgörü ve anlayışının gelişmesi ve temel değerler üzerinde işbirliği yapmalarının, 21. yüzyılda dünyayı değiştirebilecek çok önemli bir adım olduğu inancındadır. Geçtiğimiz iki yüzyıl, insanlığın materyalist felsefe tarafından aldatılmasının acı meyveleri ile doludur. Dünya Savaşları'nda, soykırımlarda, etnik çatışmalarda, komünist veya faşist totalitarizmlerde, ahlaki dejenerasyon ve çürümede, bu felsefenin izlerini görmek mümkündür. Oysaki bilim ve düşünce alanındaki gelişmeler, materyalizmi ve onun türevlerini çürütmekte, insanlığa bu dünyada tesadüfen bulunmadığını, Yüce Yaratıcı'nın inayetiyle var olduğunu göstermektedir.

Bu temel gerçeği kabul eden Musevi ve Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında bir "Medeniyetler Çatışması" değil, aksine barış ve işbirliği olmalıdır.

BAV, bu barış ve işbirliğinin hem ülkemizde hem de dünya çapında tesisi için çalışmaya kararlıdır. Aşağıdaki Kuran ayeti, BAV mensuplarının Musevi ve Hıristiyanlara bakışının da özünü oluşturmaktadır.

"Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut Suresi, 46. ayet)

KONFERANS PROGRAMI

18.30 - Kokteyl
19.00 - Yemek
20.00 - Multivizyon Gösterisi / Konferans 1. bölüm
21.00 - Ara
21.15 - Konferans 2. bölüm
22:00 - Plaket Töreni

KONFERANS KATILIMCILARINDAN BAZILARI

ABDURRAHMAN DİLİPAK GAZETECİ - YAZAR  
AGAH OKTAY GÜNER ESKİ KÜLTÜR BAKANI  
AGOP MİNASYAN ERMENİ KATOLİK CEMAATİ TEMSİLCİSİ  
AHMET BEYATLI TODAV VAKFI  
AHMET KARAMERCAN DİYANETTEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI  
ALEXANDER LAKSHIN RUS MUSEVİ CEMAATİ LİDERİ  
ALİ BULAÇ GAZETECİ - YAZAR  
ALTUĞ MÜŞTAK BERKER MİLLİ DEĞERLERİ KORUMA VAKFI  
ANDREY STETSKEVICH RUS KATOLİK KİLİSESİ TEMSİLCİSİ  
BEHNAN KONUTGAN KİTABI MUKADDES ŞİRKETİ  
CEMAL UŞŞAK GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI  
CHIARA LUBICH FOCOLARINI HAREKETİ  
CONSTANTINO CEDOLINI İTALYAN BAŞKONSOLOSLUĞU  
DAVID SEIDENBERG CALIFORNIA RABBISI  
EDİBE SÖZEN İLETİŞİM FAK DEKAN YARD.  
FARUK TERZİHAN KELDANİ KATOLİK CEMAATİ LİDERİ  
GEORGES MAROVITCH VATİKAN FAHRİ ELÇİSİ  
GÖKHAN SAMİ BAYKARA NEW YORK BAŞHAHAMLIĞI  
HARUN TOKAK GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI  
HASAN KAMİL YILMAZ AZİZ MAHMUT HÜDAİ / MARMARA İLAHİYAT  
HAYRANI ALTUNTAŞ A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ  
HİKMET ÜÇIŞIK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  
HOUSNI SALİH EL-MUDUR LIBYA BAŞKONSOLOSU  
HOVHANNES J. TCHHOLAKIAN ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ  
IGOR VYZHANOV RUS ORTODOKS KİLİSESİ  
İLHAMİ GÜLER A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ  
JOHN LUCAL VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ  
JOSEPH ANIS ABI AAD TÜM DOĞUNUN MARUNİ PATRİKLİĞİ  
LORENZO PİRETTO FRANSİZKEN KİLİSESİ  
LOUIS PELATRE KATOLİK CEMAATİ BAŞKANI  
MARK JENKHAM İNGİLİZ ANGLİKAN KİLİSESİ TEMSİLCİSİ  
MAURO PESCE FOCOLARINI HAREKETİ  
MEHMET AYDIN DEVLET BAKANI - DİYANETTEN SORUMLU  
MICHEL ANGE SAİNT JOSEPH LİSESİ  
NASRALLAH- PETER SFEIR TÜM DOĞUNUN MARUNİ PATRİKLİĞİ  
NEVZAT YALÇINTAŞ AKP MİLLETVEKİLİ  
NİKOLAI PETKOV BULGAR ORTODOKS KİLİSELER BİRLİĞİ  
NURETTİN UZUNOĞLU ARAŞTIRMACI - YAZAR  
ORAZİO DE FRANCESCHİ NOTRE DAME KİLİSESİ BAŞRAHİBİ  
ÖMER ÖZSOY A.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ  
PATRICK HANISH ABD BAŞKONSOLOSLUĞU  
PATRİK 1. BARTHOLOMEOS FENER RUM PATRİKHANESİ  
PATRİK 2. MESROB MUTAFYAN ERMENİ APOSTOLİK KİLİSESİ  
PAUL KARATAŞ KILDANİ KATOLİK KİLİSESİ  
RAIMONDO BARDELLI YEŞİLKÖY KATOLİK MİSAFİRHANESİ  
RAVIL GAYNUDDIN MOSKOVA MÜFTÜLER KONSEYİ  
SABİNE FEISEL ALMAN EVANJELİK KİLİSESİ  
SAHAK MAŞALYAN ERMENİ KİLİSESİ - PATRİK VEKİLİ  
SALİH TUĞ M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ  
SAMUEL AKDEMİR SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ METROPOLİTİ TEM.  
SERGEI VELICHKIN RUSYA BAŞKONSOLOSU  
SILVIU STATE ROMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU  
SUAT YILDIRIM M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ  
TAOUFIK JABEUR TUNUS BAŞKOSOLOSU  
TARKAN YAVAŞ BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI  
TEOLİPTOS FENER RUM PATRİK VEKİLİ  
TURGAY ÜÇAL TÜRK PRESBİTERYEN KİLİSESİ  
WAJIH MAJBOUR SUUDİ ARABİSTAN B.ELÇİLİK TEM.  
YAKUP ÇİÇEK M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ  
YEHOSHUA ENGELMAN LONDRA RABBISI  
YUSUF ÇETİN SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ  
YUSUF KAPLAN YENİŞAFAK YAZARI  
YUSUF SAĞ SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ  
ZEKİ BASDEMİR SURYANİ KATOLİK KİLİSESİ  
ZEKİ HACIİBRAHİMOĞLU AYDINLAR OCAĞI ESKİ GEN. SEKR.  

Dinler Terörü Lanetler Konferansı Sonrası Basında Çıkan Haberler >>>

Konferanslar Serisi >>>

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail